Students

 

 

Graduates 2017 /portfolios

———–Animation———–

———–Graphic design———–

Be Chhaiya
Chhaiya Amatak
Huy Heang
Moeurn Som
Yi Yuveakneath
Tes Sopheak
Yorm Dara

Graduates 2016 /portfolios

———–Animation———–

 

———–Graphic design———–

———–Visual Art———–