ថ្នាក់ត្រៀម

> ចាប់ពីអាយុ 17 ឆ្នាំ, ត្រូវមានសម្ភាសផ្ទាល់មាត់

> 14ម៉ោង / សប្តាហ៍ (កាលវិភាគអាចជ្រើសរើសបាន : មេរៀនគឺ រៀនដូចគ្នាសម្រាប់ពេលព្រឹក និងពេលរសៀល)


ថ្នាក់ត្រៀម

ថ្នាក់ត្រៀម “រៀបចំ” សម្រាប់សិស្ស​ដែលមានបំណង ដើម្បីចូលរៀនថ្នាក់ឧត្តម្ភ ឬការអប់រមថ្នាក់ខ្ពស់រយៈពេល 3 ឆ្នាំ​ នៅក្នុងសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរូប។ ការបង្រៀនថ្នាក់មូលដ្ឋានអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សទទួលបានចំនេះដឹងមូលដ្ឋាន ដែលចាំបាច់លើការសង្កេតគំនូរ និងការវិភាគ, គំនូររូបវិចិត្រ ការបញ្ចេញអារម្មណ៍តាមរយៈសិល្បៈ វប្បធម៌នៃសិល្បៈសូនរូប និងការរៀនភាសាអង់គ្លេស។

សិស្សទទួលបានឧបករណ៍ដែលចាំបាច់ ដើម្បីចូលរៀនក្នុងការអប់រំថ្នាក់ឧត្តម្ភ (កន្លែងមានកំណត់) :

– ​ ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការប្រលងចូលរៀនថ្នាក់ជំនាញ (វិញ្ញាសា ការគូររូបម៉ូឌែល ការបញ្ចេញអារម្មណ៍តាមការគូររូប ការវិភាគស្នាដៃសិល្បៈ ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សំណួរផ្ទាល់មាត់)។

– ​ មានសៀវភៅគូររូបផ្ទាល់ខ្លួន

កម្មវិធីសិក្សាគឺជា ថ្នាក់ក្រៅម៉ោង (ថ្នាក់ពេលព្រឹក / ថ្នាក់ពេលរសៀល) ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរៀនបញ្ចប់នៅមុខវិជ្ជាមួយទៀតដែលពួកគេកំពង់តែរៀននៅឯសាលាផ្សេងទៀតដូចជា (​វិញ្ញាបនបត្រ / បាក់ឌុប) ដែលប្រៀបដូចជាលំហាត់មួយមុនពេលចូលរៀន សម្រាប់ថ្នាក់ជំនាញ វានិងជំរុញឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការរៀនជំនាញ (ថ្នាក់ត្រៀមអាច និងត្រូវបានផ្តល់យោបល់ឲ្យរៀនរហូតដល់ពីរឆ្នាំ បើសិស្សនោះរៀនមិនទាន់)។

IMG_4335New Picture (66)IMG_4431


ថ្នាក់មូលដ្ឋាន :

  • ការសង្កេតរូបគំនូរ (ផ្នែកខាងក្នុង- ផ្នែកខាងក្រៅ​ -វត្ថុ -គំនូរម៉ូឌែល) / 2ម៉ោង
  • ការវិភាគរូបគំនូរ (កាយវិភាគ -គំនូរនេត្រាទស្សន៍- ធម្មជាតិដែលស្លាប់ ការសិក្សាពីឯកសារផ្សេងៗ) / 2 ម៉ោងកន្លះ
  • ការសិក្សាពីពណ៌ ( ទ្រឹស្តី និងបច្ចេកទេស) / 2ម៉ោង
  • គំនូររូបវិចិត្រ / 2 ម៉ោងកន្លះ
  • ការបញ្ចេញមតិតាមរយៈសិល្បៈ ( គំនូរ និងវិមាឌ) / 2ម៉ោង
  • ភាសាអង់គ្លេស / 1ម៉ោង
  • វប្បធម៌សិល្បៈ / 2ម៉ោង
  • សៀវគំនូរ

 

New Picture (52)

IMG_4338New Picture (54) - Copy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s